بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

Lesson 1


The 8 English Parts of speechThese are the words that you use to make a sentence. There are only 8 types of word - and the most important is the Verb
!
Verbs: be, have, do, work
Nouns: man, town, music
Adjectives: a, the, 69, big
Adverbs: loudly, well, often
Pronouns: you, ours, some
Prepositions: at, in, on, from
Conjunctions: and, but, though
Interjections: ah, dear, er, um


درس اول- معرفی ابتدایی:

اجزای کلام

کلماتی وجود دارند که با آنها میتوانید جمله بسازید. در زبان انگلیسی 8 نوع کلمه وجود دارد که مهمترین آنها فعل میباشد.
1. فعل ها مانند be, have, do, work
2. اسم ها مانند man, town, music
3. صفت ها مانند a, the, 69, big
4. قیدها مانند loudly, well, often
5. ضمیر ها مانند you, ours, some
6. حروف اضافه مانند at, in, on, from
7. حروف رابط مانند and, but, though
8. حروف ندا مانند ah, dear, er, um