بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site
آپوستروف در مالکیت در زبان انگلیسی (Apostrophe in possession in English language)
افعال کمکی در زبان انگلیسی (modals in English language)
حروف اضافه زمان و مکان در زبان انگلیسی (prepositions of time & place in English language)
حروف تعریف مبهم a و indefinite articles a & an) an)
حرف تعریف نامبهم definite article the) the)
حروف اضافه در زبان انگلیسی (prepositions in English language)
تاریخ و ماه ها در زبان انگلیسی (date and months in English language)
حروف بزرگ در زبان انگلیسی (capital letters in English language)
اسم فعل (افعال ing دار) در زبان انگلیسی (gerunds in English language)
سیلابلها در زبان انگلیسی (syllables in English language)
شکل کلمات در زبان انگلیسی (word forms in English language)
جملات شرطی در زبان انگلیسی (conditional sentences in English language)
ضماير انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronouns in English language)
قواعد جمع بستن کلمات (اسمها) در زبان انگلیسی Grammer of pluralizing words (nouns) in English language
زمان آینده ی نزدیک (آینده قصدی) در زبان انگلیسی (the near future tense in English language)
کلمات پرسشی در زبان انگلیسی (question words in English)
نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در زبان انگلیسی (direct & indirect quotation in English language)
اسامی با فعل مفرد و جمع در زبان انگلیسی (nouns with singular & plural verb in English language)
گفتن ساعت در انگلیسی (saying time in English language)
تفاوت the other ,other و another در زبان انگلیسی (difference between other, the other & another)