بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

در زبان انگلیسی اغلب برای صحبت کردن از عبارت دوکلمه ای مثل "bye bye " استفاده میکنیم در اینجا تعدادی از معمول ترین این عبارات آورده شده اند:

-so-so
نه خوب نه بد, متوسط

مثال:
how was the meeting? 
so-so, it was nice to see everyone , but...

جلسه چطور بود؟ - نه خوب نه بد-خوب شد که همه را دیدم اما..

-on-off
گاهی گاهی , چیزی که ثابت و دائمی نیست

مثال:
they have a very on-off relationship

آنها رابطه ای گاهی گاهی دارند.

-Mish- Mash
ترکیبی درهم و برهم از دوچیز متفاوت

مثال:
the new policy is a bit of mish-mash of the last two policies we've had.

سیاست جدید ترکیبی درهم و برهم از سیاستی است که قبلا داشتیم.

-wishy -washy 
آبکی , سست

مثال:
his argument is a bit wishy -washy-I don't get impression that...
استدلال او قدر ی آبکیست- گمان نمیکنم که..

 

 (reduplication words ) : به معنی دوگانسازی یا مضاعف سازی لغات 
که یا یک لغت تکرار میشود مثل :bye -bye و so -so یا ریشه لغت اصلی حفظ میشود و اغلب در لغت دوم تغییر آوایی صورت میگیرد یا لغتی اضافه یا تغییر میکند که حالت ریتمیک پیدا کند! مثل : okey-dokey ,

در ادامه چند مورد از این عبارات آورده شده اند:

chit -chat 
گپ

مثال:
He asked us to stop our chit-chat and get on with our work

از ما خواست که دست از گپ زدن برداریم و به کارمان برسیم.

ship-shape 
ترو تمیز

مثال:
I want to leave the place ship-shape when we go on holiday

میخواهم وقتی به مسافرت میرویم خونه تر وتمیز باشد.

عبارت بعدی arty-farty

این عبارت برای توصیف کسیست که تلاش میکند نظر دیگران را در مورد تواناییش یا کارو دانش هنریش جلب کند و افه بیاد و از این حرفا..!!. ( که خیلی تو جمع هنری از اینا داریم 

Babak and his arty-farty friend

بابک و دوستِ...

دوستِ چی؟ شما برای این عبارت معادل پارسی مناسب پیدا کنید 

و 
امیدِ آمدن ِلغتی. لغتی که نمی آید...(یدالله رویایی)