بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اهنگ I’ll Be Gone از Linkin Park همراه با ترجمه فارسی

Like shining oil, this night is dripping down

مثل روغن درخشان,این شب داره چکه میکنه
Stars are slipping down, glistening
ستاره ها میان پایین,میدرخشند
And I’m trying not to think what I’m leaving now
و من سعی میکنم تا فکر نکنم دارم چه چیزی رو جا میذارم
No deceiving now, it’s time you let me know.
هیچ حقه ای نباشه,وقتشه که بذاری بدونم
Let me know
بذار بدونم
(Chorus)
When the lights go out and we open our eyes
وقتی که روشنایی ها میرن و ما چشمامون رو باز میکنیم
Out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone.
اون بیرون در خاموشی,من خواهم رفت,من خواهم رفت
Let the sun fade out and another one rise
بزار خورشید روشناییش رو از دست بده و یکی دیگه بیاد
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone.
فردا رو پشت سر بزار,من خواهم رفت,من خواهم رفت
This in between us is getting thinner now
این در بین ما داره کمرنگ تر میشه
Into winter now, bitter sweet
وارد زمستون میشه,تلخه ولی شیرین
Across that horizon this sun is setting down
در امتداد آن افق این خورشید داره پایین میره
You’re forgetting now, it’s time you let me go, let me go
حالا داری فراموش میکنی,وقتشه منو رها کنی,منو رها کنی
(Chorus)
When the lights go out and we open our eyes,
وقتی که روشنایی ها میرن و ما چشمامون رو باز میکنیم
Out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone.
اون بیرون در خاموشی,من خواهم رفت,من خواهم رفت
Let the sun fade out and another one rise
بزار خورشید روشناییش رو از دست بده و یکی دیگه طلوع کنه
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone
فردا رو پشت سر بزار,من خواهم رفت,من خواهم رفت
(Bridge)
And tell them I couldn’t help myself
و بهشون بگو من نتونستم به خودم کمک کنم
And tell them I was alone
بهشون بگو من تنها بودم
Oh, tell me I am the only one
اوه,بهشون بگو فقط من هستم
And there’s nothing left to stop me
و هیچ چیزی که نمونده که منو متوقف کنه
(Chorus)
When the lights go out and we open our eyes
وقتی که روشنایی ها میرن و ما چشمامون رو باز میکنیم
Out there in the silence, I’ll be gone, I’ll be gone
اون بیرون در خاموشی,من خواهم رفت,من خواهم رفت
Let the sun fade out and another one rise
بزار خورشید روشناییش رو از دست بده و یکی دیگه طلوع کنه
Climbing through tomorrow, I’ll be gone, I’ll be gone
فردا رو پشت سر بزار,من خواهم رفت,من خواهم رفت