بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

توضيحاتي در مورد Some & any


Some و any هم می توانند با اسامی قابل شمارش به کار روند و هم با اسامی غیر قابل شمارش
There are some books on the table.
There is some butter on the plate.
some و اشكال تركیبی آن مانند: something, somebody, someone, somewhere اغلب در جملات مثبت استفاده می‌شوند.
Any و مشتقات آن از قبیل anything, anybody, anybody, anywhere اغلب در جملات منفی و سؤالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال:
1. There are some good apple trees in the garden but we haven’t any cherry trees.
2. Have you any money on you? No, but I have some at home.
3. There aren’t any dangerous wild animals in England. There are some tigers in the zoo.
4. The boys ate some sandwiches but didn’t drink any milk at all.
5. We never have any bacon for breakfast.
6. Have you read any good books lately?
7. Please give me something for eat. I haven’t had anything since early morning.
توجه: بعضی اوقات some در جملات سوالی استفاده می‌شود و آن زمانی است كه گوینده احساس می‌كند پاسخ حتما مثبت خواهد بود.
Shall I give you some tea? Yes, please.
Would you like some fresh tea, Madam?
اما اگر سوال كننده در باره جواب سوال مطمئن نباشد باید از any استفاده كند.
Didn’t you do any work yesterday?
یعنی: آیا دیروز كار نكردید؟ ( گویا سوال كننده می داند كه آنها دیروز كار نكرده‌اند)