بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند اصطلاح برای احوالپرسی در انگليسي


How do you do
به معنی : حالت چطوره؟
نکته : این عبارت فقط زمانی به کار می­رود که
برای بار اول کسی را می­بینیم و در جواب فقط باید با خود این عبارت پاسخ دهیم نه هیچ عبارت دیگری.
-----------------------------
 
How are you doing?
جوابهای این عبارت:
Better / Fine
Not half bad
My face shows / terrible
افتضاح
Day in day out
مثل همیشه
As usual
طبق معمول
نکته تلفظی
عبارت فوق به صورت "اژوژوال" تلفظ می­شود.
در انگلیسی هرگاه s و u بدین شکل پشت سرهم بیایند به صورت "ژ" تلفظ می­شوند.
-----------------------------
What’s up?
چه خبر؟
Not much
Guess what
حدس بزن چی شده
I got good news, bad news for you
The good news is …….
The bad news is …….
 
How’s everything?
How’s it going?
Is everything okay?
-----------------------------
What’s going on?
چی شده؟ / چه خبره
What’s the matter / wrong (with you)?
چه مشکلی داری؟ / چه مرگته؟