بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

کلمات پرکاربرد در انگليسي


درجملات منفی به معنی(نه تاقبل از)میباشد:Until
You mustn’t open your presents until your birthday
نبایدتاقبل ازروزتولدت کادوهایت رابازکنی
ترکبیات حرف اضافه زیررابه خاطربسپارید:
All over
Right across
The disease has now spread all over the world
The disease has now spread right across the world
هم اکنون این بیماری درسراسرجهان گسترش یافته است
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ترکبیات حرف اضافه زیررابه خاطربسپارید:
Atthe moment
In a moment
My father is in the U.S.A at the moment
پدرم هم اکنون درآمریکابه سرمی برد
I’ll be with you in a moment
تاچنددقیقه دیگه پیش توخواهم بود
اگرکلمه  ish را به آخررنگ هااضافه کنیم مایل به آن رنگ را ادا خواهیم کرد:
Greenish   مایل به سبز
Pinkish      مایل به صورتی
بعد از  excuse اسم مصدرقرارمیگیرد.فاعل اسم مصدرصفت ملکی یااسم درحالت است:
Please excuse Reza’s asking you personal question
بعداز   too much و   too many اسم وبعداز  much too  صفت قرارمیگرد:
He made too many mistakes in his calculation
I am much too tired to go Ramsar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
بعداز  because of اسم مصدریاعبارت اسمی قرارمیگرد:
He didn’t come to class because of sickness
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بین  too و  as well یک فرق مختصروجوددارد:
I am a drummer too
من هم درامرهستم
I am a drummer as well
من درامر هم هستم
----------------------------------------------------------------------------------------------------
wish درمعنای(تمایل داشتن)نیز به کارمیرودکه دراین حالت شکل فعل بعدازآن به صورت مصدر  است:
I wish to pass this examination
خیلی دلم میخواد دراین امتحان قبول شوم
زمان/پول/حجم/مقدار/مسافت همیشه بافعل مفردهمراه است:
Five hundred dollars is a lot of money for him to pay for rent
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حرف اضافه  in برای مکان یاجاهای بزرگ به کارمیرود.اماحرف اضافه at برای مکانهاوجاهای کوچک:
He lives in Finland
He lives at a small town
حرف اضافه  at برای آدرس خیابانی که دقیقانام وشماره خانه ذکرشده باشد:
She lives at 18 Bahar street
امااگرذکرنشده باشدازon  استفاده میکنیم:
I live on Shahrivar street
.
.