بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

كاربرد جامع used to در انگليسي
.
استفاده اول:
[used to + infinitive]
[مصدر+used to]
مصدر: شكل ساده فعل
.
از اين ساختار براي وقتي استفاده ميشه كه عملي/حالتي در قبل/گذشته انجام ميشده/رخ ميداده است، اما الان ديگه انجام نميشه:
دوباره تكرار كن عمو بشنوه: الان ديگه انجام نميشه:
هرچند شما همون كارهاي بد گذشته تون رو هنوز هم داريد انجام ميديد :D
مثالز:
She used to be a long distance runner when she was younger.
او قبلا" وقتي كه جوانتر بود يك دونده مسيرهاي طولاني بود
.
I used to eat meat but I became a vegetarian 5 years ago.
قبلا" ها گوشت ميخوردم اما 5سال پيش علفخوار شدم :D
گياهخوار حالا، شوخي بود، جدي نگيريد :)
.
I used to have long hair (but now I have short hair)x
قبلا" ها موهاي بلندي داشتم، اما الان ندارم كه :) كچل خودتي :D
.
He used to smoke (but now he doesn't smoke)x
قبلا" ها سيگار ميكشيد، اما الان نميكشه: دروغ ميگه: سيگار تعطيلي داره، ترك نداره :D
.
They used to live in India (but now they live in Germany)x
آنها قبلا" در هند زندگي ميكردند اما الان آلمان زندگي ميكنند.
.
Tom used to drink coffee. Now he prefers tea.
تام قبلا" قهوه ميخورد، الان چاي رو ترجيح ميده:
.
Julie used to fly from London to Paris. Now she takes the Eurostar.
جولي قبلا لندن-پاريس پرواز ميكرد، الان با قطار سريع سير Eurostar ميره
چون من قبلا اين قطار رو سوار شده بودم، ميدونستم، فيس به شما :D
.
I used to drive to work. Now I take the underground.
قبلا" با مشين ميرفتم سر كار، اما الان با مترو ميرم
.
Bill used to live in Wales. Now he lives in Scotland
بيل قبلا" در ولز زندگي ميكرد، الان در اسكاتلند زندگي ميكنه
──────────────
استفاده دوم:
- Be/get 'used to' + noun
- Be/get 'used to' + -ing
.
اگر شما به چيزي be/get used to بشويد، يعني به آن عادت كرده ايد؛ باهاش كنار آمده ايد، ديگه براتون عجيب غريب نيست.
مثالز:
فرم اول اش:
- Be/get 'used to' + noun
.
Tom is used to noise.
تام يه صدا عادت دارد
.
I'm used to rain
من به باران عادت دارم
.
That football team always lose, so they're used to disappointment!
اون تيم فوتبال هميشه ميبازه، پس اونها به نااميدشدن عادت دارند
نميدونم، استقلال رو ميگه يا پرسپليس رو ؟؟؟؟
.
Julie is used to hard work.
جولي به كار سخت عادت دارد
.
I found Slovak food very strange at first but I’m used to it now.
اولش غذاهاي اسلواكي برام عجيب غريب بودند اما الان بهش عادت كرده ام
----------
يك فرم ديگه اش:
- Be/get 'used to' + -ing
.
Tom is used to living in a noisy street.
تام به زندگي در خيابان شلوغ عادت دارد
.
Julie is used to working hard.
جولي به كاركردن سخت عادت دارد
.
I’m getting used to driving on the right.
به سمت راست رانندگي كردن عادت كرده ام
مثلا من تازه اومدم ايران، قبلا" لندن بودم، الكي :D
.
I'm used to getting up early, so I don't mind doing it
من به زود بيدار شدن عادت دارم، پس برام سخت نيست
.
My little daughter is used to eating lunch at noon
دختر كوچولوي من عادت داره ناهارش رو سر ظهر بخوره : 12:00
.


Be/Get used to

(example : to drive)


- Be/get 'used to' + noun
- Be/get 'used to' +  -ingAffirmativeNegativeInterrogative
  Long Form Contracted Form  
I am used to driving I am not used to driving I'm not used to driving Are you used to driving?

 

 • To be used to something means to be accustomed to it.

 • To get used to something means to become accustomed to it.

 • 'Used to' is followed either by a noun or by a verb ending in -ing.

  • Noun
   • Tom is used to noise.
   • Julie is used to hard work.

  • Verb
   • Tom is used to living in a noisy street.
   • Julie is used to working hard.

 • 'Used to' refers to something that was strange before and has become 
      familiar, something that you have learned to accept.

 • It is used with be and get in all tenses : past, present, future and conditional.

  • Now that I live in France, I am used to driving on the right.
  • Since I moved to the city, I have got used to noise.
  • Before I lived in Italy, I wasn't used to eating pasta.
  • I wasn't used to the weather.  It took me some time to get used to it.

  Used to + Infinitive
  (example : I used to smoke)


   

  AffirmativeNegativeInterrogative
    Long Form Contracted Form  
  I used to smoke I did not use to smoke I didn't use to smoke Did you use to smoke?

  The structure used to + infinitive is used to refer to a past habit or situation
  which no longer exists at the present time.

  • It refers to past habits and states that do not exist today, something that 
   you did regularly in the past but no longer do today.

  • It exists only in the past.

   Here are some examples :
    • Tom used to drink coffee.  Now he prefers tea.
    • Julie used to fly from London to Paris.  Now she takes the Eurostar.
    • I used to drive to work.  Now I take the underground.
    • Bill used to live in Wales.  Now he lives in Scotland
    • .
  • This structure cannot be used to say how often something happened, 
       or how long it took.
   • Julie used to visit Paris seven times. Julie visited Paris seven times.
   • Bill used to live in Wales for three years. Bill lived in Wales for three years.

   'Used to + infinitive':

   We use this expression to talk about habits or repeated actions in the past which we don't do in the present. We also use it to talk about states in the past which are no longer true. For example:

   • I used to have long hair (but now I have short hair).
   • He used to smoke (but now he doesn't smoke).
   • They used to live in India (but now they live in Germany).

   Watch out! With the negative and the question it's 'use' and not 'used':

   • Did you use to be a teacher?
   • Did he use to study French?
   • She didn't use to like chocolate, but she does now.
   • I didn't use to want to have a nice house.

   Note! With this 'used to' there is no verb 'be'. We CAN'T say 'I am used to have long hair'.

    

   'Would + infinitive'

   We can also use 'would + infinitive' to talk about a habit or repeated action in the past. We usually use 'would + infinitive' in this way when we're telling a story about the past. So, we can say:

   • When I was a student, we would often have a drink after class on a Friday.
   • When I lived in Italy, we would go to a little restaurant near our house.

   However, we don't use 'would + infinitive' to talk about states in the past. So, if we're talking about the past, we CAN'T say:

   • I would have long hair.
   • I would live in Scotland.

    

   'Be used to':

   We use 'be used to + verb-ing' to talk about things which feel normal for us or things that we are accustomed to:

   • I'm used to getting up early, so I don't mind doing it (= getting up early is normal for me, it's what I usually do).
   • My little daughter is used to eating lunch at noon. So she was grumpy yesterday when we didn't eat until one.

   Note that we make the negative or the question with the verb 'be' in the normal way. The 'used to' doesn't change:

   • Lucy isn't used to staying up late, so she's very tired today.
   • Are your children used to walking a lot?

   We can also use 'be used to + noun', which has the same meaning:

   • I've lived in the UK almost all my life, so I'm used to rain (= rain is normal for me).
   • That football team always lose, so they're used to disappointment!

   We can put the verb 'be' into any tense. So we can talk about things in the past or the future as well as the present using this expression:

   • It was difficult when I first started university, because I wasn't used to the amount of work we had to do.
   • Soon I'll be used to driving in London and I won't be so frightened!

   We can use 'get used to + verb-ing' to talk about the change of not normal to normal. We can also use this in any tense:

   • Don't worry if your new job is hard at first. You'll get used to it.
   • It took me a while, but I got used to speaking another language every day.
   • It took me a few months to get used to living in Japan. At first everything seemed very different, but then gradually it became normal for me.