بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

داره فلان میشه/ داره بهمان میشه در انگلیسی
.
به مثالها دقت و توجه کنید، اینجوری بیان میکنیم!!!
.
It's getting late !
داره دیر میشه !
.
It's getting dark !
داره تاریک میشه !
.
It's getting cold !
داره سرد میشه !
.
It's getting old
داره پیر/قدیمی میشه
.
It's getting better
داره بهتر میشه
.
 Its getting worse
داره بدتر میشه
.
Its getting worse and worse.
داره بدتر و بدتر میشه
.
Its getting crowded in here
اینجا داره شلوغ میشه
.
It's Getting Harder
داره سخت تر میشه
.
It's getting serious
داره جدی میشه
.
I am getting confused
دارم سردرگم میشم
.
I am getting better
دارم بهتر میشم
.
I am getting bald
دارم کچل میشم
.
I am getting bored
دارم خسته میشم
.
I am getting married
دارم ازدواج میکنم/ دارم مزدوج میشم
.
I am getting ready
دارم آماده میشم