بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

مخفف ها در مکالمات غير رسمی و عامیانه در انگلیسی
.
رفقا، این مخفف ها به شدت در مکالمه های غیر رسمی استفاده میشوند و شما باید با آنها آشنا باشید.
سعی کردیم به صوت متنی نزدیکترین تلفظشون رو هم بیان کنیم.
.
Gonna= going to گانآ
I'm gonna watch a movie tonight.= I'm going to watch a movie tonight.
من امشب ميخوام يه فيلم ببينم
.
Kinda =kind of   کایندآو
I'm kinda tired this morning.
امروز صبح يه جورايي خسته ام
.
Gotta =got to; have to گاتآ
I gotta go to work today.
من بايد امروز برم سر کار
Don't want to but I gotta go to make some money to pay bills.
نميخوام اما بايد برم سر کار تا پول در بيارم براي پراداخت قبض ها
.
sorta =sort of سِـُـرتا
This is sorta sadness
يه جور ناراحتيه
.
wanna =want to be وانآ
I wanna go to the movies. Do you wanna come along?
من ميخوام برم فيلم ببينم. تو هم ميخواي بياي؟
.
Lemme = let me لممی
Lemme check it
بگذار چک اش کنم
.
Dunno = Don't know دوننو
I dunno how to speak Japanese
من نميدونم چطوري ژاپني حرف بزنم
.
Lotta= lot of لاتتآ
I have a lotta work to do today
يه عالمه کار براي انجام دادن دارم امروز
.
lotsa = lots of لاتسآ
There are lotsa grammar rules for English.
يه عالم قوانين گرامري براي انگليسي هست
.
Whadja = what did you وادجا
Whadja have for dinner last night?
ديشب شام چي داشتي؟
.
Wheredja = where did you تقریبا" : ورجوووو
I love your shoes. Wheredja get them?
کفشهات رو دوست دارم. از کجا خريديشون
.
Howdja =how did you تقریبا" حاجیو
Howdja like the movie? I thought it was great.
فيلمه چطور بود؟ فکر کنم عالي بود
.
همچنين
shoulda= should have  شوودآو
.
coulda= could have  کوودآو
.
woulda = would have  وودآو