بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ممنون میشم اگر..../ سپاسگزار خواهم بود اگر... در انگلیسی
I would appreciate it if...
.
این عبارت بسیار رایج، در مودبانه و نیمه رسمی حرف زدن است
.
مثالز:
.
I would appreciate it if you paid in cash.
ممنون میشم اگر نقد پرداخت کنید
.
I would really appreciate it.
واقعا" ممنون خواهم بود/ واقعا" سپاسگزار خواهم بود
.
I would appreciate it if you'd keep that in mind.
ممنون میشم اگر اون موضوع رو در یادت نگه داری
.
I'd appreciate it if you consulted me before inviting guests into my home.
ممنون میشم اگر قبل از اینکه تو خونه ی من میهمان دعوت کنی با من هم مشورت کنی.
.
I would greatly appreciate it if you help me
بسیار سپاسگزار خواهم بود اگر کمکم کنی
.
I'd appreciate it if you could bring meat and beer.
ممنون میشم اگر گوشت و آبجو بیاری
.
I'd appreciate if you'd stop calling me.
ممنون میشم اگر از زنگ زدن به من دست برداری
.
I'd appreciate it if you didn't mention that
ممنون میشم اگر اون موضوع رو مطرح نکنی
.
I would really appreciate it if you could be quiet
واقعا" ممنون میشم اگه ساکت باشی
.
I would really appreciate it f you could be with us the next time
واقعا" ممنون میشم اگه دفعه بعدی با ما باشی
.
We would greatly appreciate it if you kindly give us some feedback
ما بسیار سپاسگزار خواهیم بود اگر شما مهربانانه به ما فیدبک(پسخورد) دهید
.
We would really appreciate it of you could like this post
واقعا" ممنون میشیم اگر بتونید این پست رو لایک کنید
.