بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

نحوه و روش دست و صحيح تعارف کردن در انگلیسی

براي تعارف کردن و احترام گذاشتن از عبارهای زير مي توان استفاده کرد
Here, have a seat.
اینجا، بفرمایید بنشینید.
Here take some sugar.
از اینجا کمی شکر بردارید
.
Please have a piece of cake.
لطفا" یه تکه کیک بردارید
Can I get you some coffee?
میتونم کمی براتون قهوه بگیرم؟
.
Would you like to use my pen?
میخوای از خودکار من استفاده کنی؟
.
Do you want me to help you?
میخواهی کمک ات کنم؟
.
Would you like to type that letter for you?
میخوای این نامه رو برات تایپ کنم؟
.
Here, let me open that.
بده، بگذار برایت بازش کنم
.
I'll do that, if you want me to.
اگر از من میخوای من برایت انجام میدهم
.
How about another piece of pie?
یه تیکه دیگه پای میخوای؟/ نظرت در مورد یک تکه دیگه پای چیه؟
.
گاهي شما تعارف ديگران را قبول ميکنيد و ميتوانيد از عبارات زير استفاده کنيد
Yes.
بله
.
Thank you.
سپاس
.
Please.
لطفا"
.
Would you mind?
میشه؟ / مشکلی نداره برات؟/ اشکالی نداره؟ بیاری برام/ انجام بدی
.
If it's no trouble for you.
اگر مشکلی برات نداره/ اگر اذیتت نمیکنه
.
That's very kind of you.
این از لطف شماست.

نحوه و روش دست و صحيح تعارف کردن در انگليسي
 
براي تعارف کردن و احترام گذاشتن از عبارهای زير مي توان استفاده کرد
Here, have a seat.
اینجا، بفرمایید بنشینید.
Here take some sugar.
از اینجا کمی شکر بردارید
.
Please have a piece of cake.
لطفا" یه تکه کیک بردارید
Can I get you some coffee?
میتونم کمی براتون قهوه بگیرم؟
.
Would you like to use my pen?
میخوای از خودکار من استفاده کنی؟
.
Do you want me to help you?
میخواهی کمک ات کنم؟
.
Would you like to type that letter for you?
میخوای این نامه رو برات تایپ کنم؟
.
Here, let me open that.
بده، بگذار برایت بازش کنم
.
I'll do that, if you want me to.
اگر از من میخوای من برایت انجام میدهم
.
How about another piece of pie?
یه تیکه دیگه پای میخوای؟/ نظرت در مورد یک تکه دیگه پای چیه؟
.
گاهي شما تعارف ديگران را قبول ميکنيد و ميتوانيد از عبارات زير استفاده کنيد
Yes.
بله
.
Thank you.
سپاس
.
Please.
لطفا"
.
Would you mind?
میشه؟ / مشکلی نداره برات؟/ اشکالی نداره؟ بیاری برام/ انجام بدی
.
If it's no trouble for you.
اگر مشکلی برات نداره/ اگر اذیتت نمیکنه
.
That's very kind of you.
این از لطف شماست.