بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لیستی از کلمات مشابه در زبان انگلیسی

.
Assist = همکاری کردن
Consist = شامل شدن
Insist = اصرار کردن
Resist = مقاومت کردن
Persist = پافشاری کردن
*
Host = میزبان
Hostle = هتل رایگان
Hostility = خصومت
Hospitality = مهمان نوازی
*
Generous = سخاوتمند
Genius = نابغه
Genuin = اصلی_خالص
Gorgeous = زیبا
*
Suppose = گمان کردن
Oppose = مخالفت کردن
Depose = خلع کردن
Impose = تحمیل کردن
Dispose = خلاص شدن
Expose = نمایش دادن_در معرض قرار دادن
Compose = نوشتن_سرودن
*
Accept = پذیرفتن
Aspect = جنبه
Except = بجز
Expect = انتظار داشتن
Inspect = جست وجو کردن
Suspect = مضنون بودن
Respect = احترام گذاشتن
*
Reject = رد کردن
Inject = ترزیق کردن
Deject = دل شکستن
Eject = پرتاب کردن_بیرون راندن
Object=اعتراض کردن
Adject = ضمیمه کردن
*
Supply = فراهم کردن
Apply = درخواست کردن
Imply = اشاره کردن_دلالت کردن
Reply = پاسخ دادن
Comply = اطاعت کردن
*
Refer = اشاره کردن
Differ = تفاوت داشتن
Infer = نتیجه گیری کردن
Offer = پیشنهاد کردن
Confer = تجمع کردن
Transfer = انتقال دادن
Prefer = توجیح دادن
Suffer = آزار رساندن
*
Inverse = معکوس
Converse = گفتگو کردن
Reverse = معکوس کردن
Diverse = تفاوت داشتن_دگرگون کردن
Adverse = مغایر_ناسازگار
*
Beard = ریش
Bread = نان
Bored = خسته
Board = تخته_صعود کردن
Broad = وسیع
Abroad = خارج
Breed = پرورش دادن