بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در انگلیسی واقعی وقتی بخواهیم به حقایق عمومی پذیرفته شده صحبت کنیم
می‌توانیم برای شروع ازعبارتهای زیر استفاده کنیم
.
It's common knowledge that...
این یک دانش عمومی است که....
.
It's a fact (that)..
این یک حقیقت است که ...
.
Anyone will tell you..
همه به تو خواهند گفت که...
.
Everybody knows that...
همه می‌دانند که...
.
It's a well-established fact that...
این یک حقیقت همه گیر است که ...
.
Few people would deny that..
کمتر فردی این را رد خواهد کرد که ....
.
It's no secret that...
این یک راز نیست که... /همه می‌دانند که...
.
I think we can all accept / agree that..
فکر کنم همه میتونیم موافق باشیم/ بپذیریم که...
.
It is generally assumed that...
عموما" اینطور گمان میشه که...
.
It has been scientifically proven that...
از نظر علمی اثبات شده است که....
.
نکته:
در مورد کاربرد Which وThat یادتونه که قبلا" صحبت کردیم.
همچنین در جزوه  مربوط به مطالب و نکته های انگلیسی مثل آب خوردن بیان شده است.
مطالب این جزوه از سال 2012 تا حالا، جمع آوری شده است.
اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان و تهیه در آدرس زیر:
http://goo.gl/9OBvhC
.
و یا در سایت انگلیسی مثل آب خوردن:
http://www.abcxyz.ir