بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 پیشوندهایی که نشان دهنده زمان و ترتیب است در انگلیسی

١. پیشوند ex : به معنای پیشین؛ اولین است. به همراه اسامی بکار میرود. مانند:
ex-president, ex-husband.

٢. پیشوند fore : به معنای پیشین؛ قبلی است. به همراه فعل و اسم بکار میرود. مانند:
foretell, forewarn, foreshadow, foreknowledge, foretaste.

٣. پیشوند post : به معنای پس از؛ بعد است. به همراه اسم و صفت بکار میرود. مانند:
post-war, post-election, post-classical.

٤. پیشوند pre : به معنای قبل از است. به همراه اسم و صفت بکار میرود. مانند:
pre-war, pre-school, pre-marital.

٥. پیشوند re : به معنای دوباره است. به همراه فعل و اسم بکار میرود. مانند:
rebuild, reclaim, re-use, re-evaluate, re-analysis, renew