بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لیستی از اشتباهات رایج بین زبان آموزن فارسی زبان در انگلیسی

Section .1 به جای Session

این اشتباه خیلی رایج شده است. وقتی بیشتر زبان آموزان می خواهند از معادل کلمه جلسه (کلاس) در زبان انگلیسی استفاده کنند Section را به کار می برند ولی Section یک بخشی از چیزی است مثل بخشی از یک شهر a section of a city به این مثال توجه کنید:

The last section we took an exam

کلمه Section در جمله بالا به صورت اشتباه به کار رفته است و Session باید جایگزین آن شود.

It’s .2 و Its به جای همدیگر

این مورد از اشتباهات رایج حتی بین افراد انگلیسی زبان هم دیده می شود. این دو کاملا با هم فرق می کنند; it’s مخفف it is است (it یک ضمیر است و is هم یک فعل to be است) ولی Its یک حالت ملکی را بیان می کند.

یک مثال:

Did you see the car? Its color was yellow

ماشین را دیدی؟ رنگش قرمز بود.

در جمله بالا فقط بکار بردن its که یک حالت ملکی را بیان می کند صحیح است.

3. تلفظ های متفاوت برای Their, There و They’re

این سه جزء واژگان انگلیسی هستند که تلفظ شان مثل همدیگر است ولی اغلب به صورت متفاوت تلفظ می شوند تلفظ این سه به این صورت است: /ðər/

به این نوع از کلمات که دارای تلفظ های یکسان ولی معانی متفاوت می باشند homonyms (کلمات هم آوا) گفته می شود.

4. تلفظ کلمه Athlete

یکی دیگر از اشتباهات رایج در خصوص تلفظ ها مربوط به کلمه athlete می باشد، این کلمه خیلی اوقات به صورت اثلِت تلفظ می شود ولی تلفظ صحیح آن اثلییت /ˈæθˌlit/ است.

به تلفظ صوتی این دو مورد در خود مطلب گوش کنید (لینک در انتهای مطلب)

Underline .5 به جای Underscore

شاید این مورد برای شما هم اتفاق افتاده باشد که این علامت (_) را Underline خوانده باشید ولی این علامت که در آدرس های ایمیل خیلی مورد استفاده قرار میگیرد Underscore نام دارد، Underline وقتی است که ما زیر یک کلمه یا جمله خط می کشیم مثل Parents

6. استفاده از حرف اضافه About برای Discuss

خیلی از لغات (مثل افعال، صفات) فارسی هستند که حرف اضافه می گیرند ولی معادل های آنها در زبان انگلیسی حرف اضافه نمی گیرند. یکی از اشتباهات رایج ما ایرانی ها در زبان انگلیسی در این خصوص بکار بردن حرف اضافه about برای فعل discuss است. اگر بخواهیم فعل discuss را در یک جمله استفاده کنیم باید هیچ حرف اضافه ای برای آن بکار نبریم.

مثال:

Ali and his friend discussed the plan

علی و دوستش در مورد برنامه بحث کردند.

7. استفاده از حرف اضافه برای فعل enjoy

یکی دیگر از اشتباهات رایج ما فارسی زبانان باز مربوط به حروف اضافه می شوند؛ در زبان فارسی اگر فعل لذت بردن (enjoy) مفعول داشته باشد از حرف اضافه از برای آن استفاده می کنیم. به همین دلیل خیلی از زبان آموزان فارسی زبان این فعل را در زبان انگلیسی به همین شکل بکار می برند (یعنی از حرف اضافه from برای فعل enjoy استفاده می کنند) که اشتباه است:

I enjoyed from playing tennis

از تنیس بازی کردن لذت بردم

8. استفاده از Either به جای Too و As well

هر سه این کلمات مترادف هستند (به معنی ‘نیز، هم’) ولی کاربرد آنها مثل همدیگر نیست. Too و As well در جمله های مثبت به کار می روند ولی either در جملات منفی بکار می رود. به مثال زیر توجه کنید:

Mohsen isn’t here today, Reza isn’t here either.

امروز محسن اینجا نیست، رضا هم نیست.

در این جمله ما فقط می توانیم از either استفاده کنیم چون منفی است.

9. استفاده از حروف تعریف برای by

به جمله زیر دقت کنید:

William went to work by a taxi.

ویلیام با یک تاکسی به محل کارش رفت.

در این جمله یک اشتباه وجود دارد؛ حرف تعریف نامعین a نباید بعد از by استفاده شود چون by taxi جزء اصطلاحات ثابتی است که نباید از حروف تعریف برای آن استفاده کرد (a باید حذف شود). تعدادی دیگر از این اصطلاحات ثابت دارای by که نباید برای آنها از هیچ حرف تعریفی استفاده کرد عبارتند از:

by bus, by bicycle, by plane, by train, by boat


10. به کار بردن was/Is برای Police, Crew و Staff

یک مورد دیگر از اشتباهات متداول در زبان انگلیسی مربوط به استفاده از افعال مفرد برای اسامی جمع است. تنها مشخصه اسامی جمع فقط ‘S’ نیست. در اینجا نمونه دیگری از اسامی جمع وجود دارد که تا حدی گول زننده است. جمله زیر اشتباه است:

The police is coming here

چون Police یک اسم جمع است ولی Is به عنوان یک فعل مفرد در جمله قرار داده شده است. بنابراین شکل صحیح جمله این است:

The police are coming here

و این برای دو کلمه دیگر نیز صدق می کند.

11. به کار بردن Take an exam و Give exam

این دو جمله برای ما فارسی زبانان بسیار گیج کننده هستند؛ Take an exam یعنی امتحان دادن و Give an exam یعنی امتحان گرفتن، دقیقا برعکس فارسی! و دلیلش هم این است که یک معلم برگه های امتحان را به دانش آموزان میدهد و دانش آموزان هم برگه ها را می گیرند.

12. experience و experiences

این دو واژه خیلی اوقات به صورت اشتباه بکار می روند؛ وقتی که می خواهید تجربه را به مفهوم دانشی که در زندگی یا کاری به دست آورده اید بکار ببرید حتما باید از اسم غیر قابل شمارش کلمه experience استفاده کرد. ولی وقتی که به یک تجربه یا تجربیات به خصوص اشاره می کنید می کنید کلمه experience قابل شمارش می شود.

Jimmy has been teaching English for 17 years, he has a lot of experiences.

در جمله بالا کلمه experiences به صورت اشتباه بکار رفته است و باید غیر قابل شمارش باشد (یعنی experience) چون به دانشی که در یک شغل بدست آمده است اشاره می کند.

13. صفاتی که قید نیستند!

حتما می دانید که برای ساخت قید می توان پسوند ly را به انتهای خیلی از صفات اضافه کرد و از آنها قید ساخت، ولی تعدادی کلمه وجود دارد که به ly ختم می شوند ولی قید نیستند (این کلمات صفت هستند). برخی از این صفات عبارتند از:

costly, friendly, deadly, cowardly, lively, lovely, lonely, silly, ugly, unlikely

14. بکار بردن very به صورت اشتباه

به نظر شما اشتباه جمله زیر در چیست؟

That wrestler is very stronger.

اون کشتی گیر خیلی قوی تره.

هنگامی که از صفات تفضیلی استفاده می کنیم به جای very قبل از آنها باید از much استفاده کرد. بنابراین جمله بالا باید به شکل زیر که صحیح است نوشته شود:

That wrestler is much stronger

15. استفاده از Although و But در یک جمله

در قواعد انگلیسی (گرامر) یکی دیگر از اشتباهاتی که خیلی رایج است مربوط به کلمه Although می باشد، این کلمه به معنی ‘اگرچه’ است و But یعنی ‘ولی’. در زبان انگلیسی ما نباید از این دو کلمه به صورت همزمان در یک جمله استفاده کنیم، اگرچه در زبان فارسی ساختار اگرچه…ولی… صحیح است.

Although I had studied a lot, but I didn’t get a good score.

اگرچه من زیاد خونده بودم ولی نمره خوبی نگرفتم.

این جمله اشتباه است و یکی از دو کلمه مذکور باید حذف شود

16. Grammer یا Grammar

یکی دیگر از اشتباهات متداولی که در این پست به آن خواهیم پرداخت مربوط به نوشتن کلمه grammar است؛ این کلمه اغلب به اشتباه به شکل grammer نوشته می شود، ولی حرف یکی مانده به آخر این کلمه e نیست بلکه a است.

17. اشتباه نوشتن A lot و every day

آخرین مورد از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که ما به آن می بردازیم مربوط به مباحث نگارشی است. A lot به صورت جدا از هم نوشته می شود و نوشتن آن به صورت یک کلمه (Alot) اشتباه است. و مورد دوم هم به صورت جدا (Every day) نوشته می شود و هم به صورت یک کلمه (Everyday). در حالت اول این لغت قید است و در حالت دوم صفت است. به مثال زیر توجه کنید:

I go to school everyday

در این جمله everyday به صورت اشتباه به کار رفته است و شکل صحیح آن every day است چون در اینجا ما به یک قید نیاز داریم.