بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود رایگان موزیک همراه با متن و ترجمه از Celine Dion به نام A new day has come
.
A new day has…come
یک روز دیگه هم اومد
.
I was waiting for so long
خیلی وقت بود منتظر بودم
.
For a miracle to come
منتظر معجزه ایی برای رخ دادن
.
Everyone told me to be strong
همه میگفتن که قوی باشم
.
Hold on and don’t shed a tear
طاقت بیارم و اشک نریزم
.
Through the darkness and good times
تو لحظه های تلخی و شیرینی زندگی
.
I knew I’d make it through
میدونستم که موفق میشم
.
And the world thought I had it all
و همه فکر می کردم که از پسش بر اومدم
.
But I was waiting for you
اما من منتظر تو بودم
.
Hush, love
ساکت باش عشق
.
I see a light in the sky
نوری تو آسمون می بینم
.
Oh, it’s almost blinding me
آه، داره کورم می کنه
.
I can’t believe
نمیتونم باور کنم
.
I’ve been touched by an angel with love
فرشته ای منو با عشق لمس کرد
.
Let the rain come down and wash away my tears
بذار بارون بباره و اشکهام رو از گونه هام پاک کنه
.
Let it fill my soul and drown my fears
بذار روحم رو پر کنه و ترس رو از من بشوره
.
Let it shatter the walls for a new, new sun
بذار دیوار رو بشکنه تا خورشید تازه های دیده بشه
.
A new day has…come
یه روز دیگه هم اومد
.
Where it was dark now there’s light
جایی که تاریک بود حالا روشن شده
.
Where there was pain now there’s joy
جایی که فقط رنج و درد توش بود حالا تبدیل به مکان شادی شده
.
Where there was weakness, I found my strength
جایی که توش احساس ضعف می کردم نیروی خودم رو پیدا کردم
.
All in the eyes of a boy
و اونجا جایی نیست جز چشمای یک پسر
.
Hush, love
ساکت باش عشق
.
I see a light in the sky
نوری تو آسمون می بینم
.
Oh, it’s almost blinding me
آه، داره کم کم کورم می کنه
.
I can’t believe
باورم نمیشه
.
I’ve been touched by an angel with love
یه فرشته منو با عشقی که تو دستاش بود لمس کرد
.
Let the rain come down and wash away my tears
بذار بارون بباره و اشکام رو از صورتم پاک کنه
.
Let it fill my soul and drown my fears
بذار روحم رو سرشار کنه و ترسم رو بشوره
.
Let it shatter the walls for a new, new sun
بذار اون بارون دیوارهارو برای یک خورشیدی تازه بشکنه
.
A new day has…come
یه روز جدید دیگه هم اومد
.
A new day has…come
یه روز جدید دیگه هم اومد
.
Ohhh, a light… Ooh
آه، یه نوری می بینم، آه
.

دانلود رایگان موزیک از Celine Dion به نام A new day has come