بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتهای لازم در عذر خواهی کردن انگلیسی How to say sorry in English
.
Apologies Expressions
عبارت برای عذرخواهی کردن
.
I’m sorry…
متاسفم
.
I’m so sorry…
خیلی متاسفم
.
I’m very sorry…
خیلی متاسفم
.
I’m terribly sorry…
واقعا" متاسفم
.
Sorry, I didn’t mean to do that.
متاسفم؛ قصدم نبود که آن کار را انجام بدهم
.
Sorry about that.
در مورد اون موضوع متاسفم
.
Can you forgive me?
میتونی منو ببخشی؟
.
I apologize for…
به خاطر... عذر میخواهم
.
Please forgive me.
لطفا" من ببخشید
.
I owe you an apology.
من به تو یک عذرخواهی بدهکارم
.
You can blame me for this.
میتونی من رو به خاطر این سرزنش کنی
.
How should I apologize to you?
چطور میتونم ازت عذرخواهی کنم؟
.
I beg your pardon.
پوزش میخواهم
.
Sorry, it’s my fault.
متاسفم؛ اشتباه از من بود
.
Sorry for keeping you waiting.
ببخشید منتظرت گذاشتم
.
Sorry, I’m late!
ببخشید دیر کردم
.
To accept an apology, you can use these sentences and expressions
برای پذیرش یک عذرخواهی میتوانید از عبارتهای زیر استفاده کنید:
.
That’s all right!
مشکلی نیست
.
Don’t worry about it.
نگرانش نباش
.
Forget it!
فراموشش کن
.
No problem.
مشکلی نیست
.
Never mind. It doesn’t really matter.
بهش فکر نکن، واقعا" مهم نیست
.
No big thing.
چیز خاصی نیست
.
It’s not your fault.
اشتباه تو نبود
.
Please don’t blame yourself.
لطفا" خودت رو سرزنش نکن
.
Think nothing of it.
بهش اصلا" فکر نکن