بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

راههای مختلف معرفی خود و دیگران در انگلیسی
Different ways to introduce yourself and others in English
---------
Introducing yourself :
معرفی خود در انگلیسی
.
Hello. My name is Mori.
سلام اسم من موری است
.
Hi. I’m Jafar.
سلام، من جعفر هستم
.
Nice to meet you. I’m Melina.
از ملاقات شما خوشوقتم، من ملینا هستم
.
Pleased to meet you. I’m Martin.
از ملاقات شما خوشحالم، من مارتین هستم
.
It’s a pleasure to see you. I’m Ali.
خوشحالم که شما را میبینم، من علی هستم
.
May I introduce myself? I’m Martin Laker.
اجازه بدید من خودم رو معرفی کنم، من مارتین لیکر هستم
.
How do you do? My name is Farrokh.
چطورید؟ اسم من فرخ است
.
Let me introduce myself. I’m Sue.
اجازه بدید من خودم رو معرفی کنم، من سو هستم
.
I’d like to introduce myself. I’m Petros.
میخواهم خودم رو معرفی کنم، من پتروس هستم
---------
Introducing others:
معرفی کردن فرد دوم به دیگران
.
John, I’d like to introduce you to Mary.
جان؛ میخواهم تو را به ماری معرفی کنم
.
John, please meet Mary.
جان؛ با ماری آشنا شو
.
John, I’d like you to meet Mary.
جان، دوست دارم با ماری ملاقات کنی
.
John, have you met Mary?
جان؛ ماری رو ملاقات کرده ایی؟
.
John, let me introduce you to Mary.
جان، بیا به ماری معرفی ات کنم
.
John, this is Mary. Mary, this is John.
جان، ایشان ماری هستند، ماری ایشان جان هستند
---------
Useful responses when introducing yourself or other people:
پاسخهای مفید وقتی خودتان را به دیگران معرفی میکنید
.
Nice to meet you.
از ملاقات شما خوشوقتم.
.
I’m pleased to meet you.
از ملاقات شما خوشحالم
.
It’s a pleasure to meet you.
ملاقات شما باعث خوشحالی ست
.
Glad to meet you.
خوشحالم که شما را ملاقات میکنم
.
How do you do?
چطورید؟
.