بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود موزیک همراه با متن و ترجمه از Jasmine Thompson بنام  Adore
.
Come to me and I shall give you peace
Come to me lay down your head
Touch the rain and feel the summer breeze
Say the things we've never said
I will keep you from the world outside
I will never let you go
I will be the thing you dream about
Come to me and you will know
به سويم بيا و من آرامشت ميدهم
به سويم بيا و سرت رو بر بالينم بگذار
باران رو لمس كن و حس كن نسيم تابستان را
آنچه هرگز به زبان نياورده ايم را با من بگو
از تو در برابر دنياى بيرون محافظت ميكنم
هرگز رهايت نميكنم
برايت آنچه خواهم بود كه هميشه رويايش را داشتى
به سويم بيا و خواهى ديد ...
.
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
تو را حتى پيش از آنكه چشمانم به رويت بيفتند ميپرستيم
عاشقتم ، نميتونم چشمانم را از رويت بردارم
.
Follow me to where the rivers meet
Tell me I belong to you
Feel the grass crumble beneath your feet
Set me free and let me loose
Take my heart for it is yours to keep
Shackle my spirit to you
You are mine and mine eternally
Come to me you always knew
دنبالم بيا تا آنجا كه رودخانه ها بهم ميرسند
بگو كه من متعلق به توام
چمن را حس كن كه چطور زير پاهايت خم ميشوند
مرا آزاد و رها كن
قلبم را بگير كه براى خودت است تا هميشه
روحم را به خودت بند كن
تو تا ابد متعلق به منى ، به من
به سويم بيا و هميشه خواهى دانست كه..
.
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours, I just can't take my eyes can't take my eyes off you
تو را حتى پيش از آنكه چشمانم به رويت بيفتند ميپرستيم
تا هميشه عاشقتم ، نميتونم چشمانم را از رويت بردارم
.
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just can't take my eyes can't take my eyes off you
I adored you before I laid my eyes I laid my eyes on you
l'amour toujours I just cant...
.

دانلود موزیک همراه با متن و ترجمه از Jasmine Thompson بنام  Adore