بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دانلود موزیک همراه با متن و ترجمه از Birdy  بنام Wings
.
Sunlight comes creeping in
Illuminates our skin
We watch the day go by
Stories of all we did
It made me think of you
It made me think of you
خورشيد سپيده ميزنه، پوستامونو روشن ميكنه
سپرى شدن روز رو ميبينيم
داستان تمام كارهايى كه كرديم
منو ياد تو انداخت، منو به فكر تو انداخت
.
Under a trillion stars
We danced on top of cars
Took pictures of the stage
So far from where we are
They made me think of you
They made me think of you
زير نور تريليون ها ستاره
رو سقف ماشين ها رقصيديم
روى اون سن نمايش عكس انداختيم
منو ياد تو انداخت ، منو به فكر تو انداخت
.
Oh lights go down
In the moment we're lost and found
I just wanna be by your side
If these wings could fly
For the rest of our lives
آه، روشنايى ميره و تاريك ميشه
تو لحظه اى كه ما گم ميشيم و پيدا ميشيم
فقط ميخوام كنار تو باشم
اگه اين بال ها رمق پرواز داشته باشن
براى باقى زندگيمون
.
I'm in a foreign state
My thoughts they slip away
My words are leaving me
They caught an aeroplane
Because I thought of you
Just from the thought of you
تو يك جاى غريب هستم،افكارم از من دور شدن
حرفى برايم نمونده كه بزنم
همشون پرواز كردن و رفتن،چون به تو فكر ميكردم
فقط به خاطر اينكه به تو فكر ميكردم
.
Oh lights go down
In the moment we're lost and found
I just wanna be by your side
If these wings could fly
.
Oh damn these walls
In the moment we're ten feet tall
And how you told me after it all
We'd remember tonight
For the rest of our lives
If these wings could fly
آه، لعنت به اين ديوارها
موقعيكه ١٠ فوت هستيم  ( با اين وجود ديوارها از ما بلندتر هستن )
 بعد از اون چيزايى كه به من گفتى
امشب رو تا آخرين روز زندگيمون فراموش نميكنيم
اگر اين بال ها رمق پرواز داشتن
.

دانلود موزیک همراه با متن و ترجمه از Birdy  بنام Wings