بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ساختار پرکاربرد لطفا" مطمئن شو, لطفا" مطمئن شوید که در انگلیسی
.
قاعده اش این شکلی است:

Please make sure that + (subject + verb).


مثالها:
Please make sure that she wakes up on time.
لطفا" مطمئن شو که او به موقع بیدار شود
.
Please make sure that she gets to school.
لطفا" مطمئن شو که او به مدرسه برسد.
.
Please make sure that dinner is ready when we get home.
لطفا" مطمئن شو که وقتی ما میرسیم خونه غذا آماده باشه
.
Please make sure that your assignment is done.
لطفا" مطمئن شو که واگذاری ات انجام بشه
.
Please make sure that the water is not too hot.
لطفا" مطمئن شو که آب خیلی داغ نباشه
.
Please make sure you cook the meat long enough.
لطفا" مطمئن شو که گوشت رو به اندازه کافی پختی
.
Please make sure that she is getting along with her new friends.
لطفا" مطمئن شو که او با دوستان جدیدش اُخت شده/بشه
.
Please make sure that we leave on time.
لطفا" مطمئن شو که ما به موقع برویم/ترک کنیم
.
Please make sure you record our favorite TV show.
لطفا" مطمئن شو که برنامه مورد علاقه تلویزیونی مون رو صبط کنی
.
Please make sure that you don't stay out too late.
لطفا" مطمئن شو که ما زیاد بیرون منتظر نشویم
.
Please make sure that you like this post
لطفا" مطمئن شو که این پست رو لایک کردی