بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

بیان علاقمندی و عدم علاقمندی به چیزی در انگلیسی

.
برای بیان علاقمندی به چیزی در انگلیسی از عبارتهای زیر میتوان استفاده کرد:

I like…
I love…
I enjoy…
I adore…
I ‘m crazy about…
I’m mad about…
I’m keen on…

مثالها:
I like dogs.
من سگها را دوست دارم
.
I love cooking.
من آشپزی را دوست دارم
.
I enjoy playing football.
من از بازی فوتبال لذت میبرم
.
I’m crazy about pizza.
من دیوانه ی پیتزا هستم
.
I’m fond of rock music.
من طرفدار موزیک راک هستم
.
Do you like tennis? Yes, I do.
آیا تنیس را دوست داری، بله دارم
--------
برای بیان اینکه از چیزی خوشتان نمی آید و یا دوست ندارید از عبارتهای زیر استفاده میکنیم:

I don’t like…
I dislike…
I hate…
I can’t bear…
I can’t stand…

مثالها:
I don’t like him.
من از او خوشم نمی‌آد
.
I can’t stand these people.
من طاقت تحمل این مردم را ندارم
.
I can’t stand this smell.
من این بو را نمیتوانم تحمل کنم
.
I don’t like washing dishes.
من از ظرف شستن خوشم نمی‌آد
.
I hate going to the dentist.
من از رفتن پیش دندانپزشک متنفرم
.