بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پسوند اسم ساز ment در انگلیسی همراه با مثال و ترجمه فارسی


با اضافه کردن ment به انتهای بعضی از افعال میتوان یک اسم ساخت:

verb+ment  : noun
.
️agree : agreement
موافقت ک -: موافقت
.
employ : employment
استخدام کردن : استخدام
.
judge : judgement
قضاوت کردن : قضاوت
.
develop : development
توسعه دادن : توسعه
.
improve : improvement
بهبود بخشیدن : بهبودی
.
retire : retirement
بازنشست شدن : بازنشستگی
.
encourage : encouragement
تشویق کردن : تشویق
.
advertise : advertisement
تبلیغ کردن : تبلیغ
.
treat : treatment
رفتار کردن : رفتار
.
punish : punishment
تنبیه کردن : تنبیه
.
manage : management
مدیریت کردن : مدیریت
.
measure : measurement
اندازه گرفتن : اندازه
.