بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

آیا ما در انگلیسی Laugh AT Sth/Sb (Something/Somebody) میکنیم یا laugh TO Sth/Sb

.
جواب:
ما در انگلیسی: اصلا"
laugh TO Sth/Sb
نداریم! و این مصداق بارزی است از اشتباه انتقال زبانی: یعنی اون طوری که در فارسی میگی، ترجمه اش کنی و به زبان مقصد بیانش کنی!!!
.
پس شد:
Laugh AT Sth/Sb (Something/Somebody)
Laugh:تلفظ بریتیش: لاف
Laugh:تلفظ امریکن: لَف
خندیدن(به حالت مسخره) به چیزی یا فردی
مثالز:
Nobody will laugh at you for trying.
هیچکس به خاطر سعی کردن به تو نخواهد خندید
.
She thinks people will laugh at her if she sings.
او فکر میکنه اگه آواز بخونه ملت بهش میخندند
.
I'm not wearing that hat - people will laugh at me.
من اون کلاه رو نمیپوشم ملت بهم میخندند
.
Does he realize that everyone is laughing at him?
آیا او پی برد که همه بهش میخندند؟
.
Don't laugh at her attempts at decorating.
به تلاش او برای دکور چیدن نخند
.
If you say that, people will just laugh at you.
اگر اونطوری بگش مردم فقط مسخره ات میکنند
.
I can't go into work looking like this - everyone will laugh at me.
من با این ظاهر نمیتونم برم سر کار-همه به من را مسخره خواهند کرد/ خواهند خندید
.
در همین مورد میفرماید:
اگر بدانيد مردم به يك سر درد معمولى خود هزاران بار بيشتر اهميت ميدهند تا خبر مرگ من و شما، ديگر نگران نخواهيد شد كه درباره ى شما چه فكرى مى كنند ...