بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

متداولترین سوالها و پاسخها در آزمونهای انگلیسی درس یک
.
How many people are there in your family?
There are 5 people in my family: my father, mother, brother, sister, and me.
در خانواده شما چند نفر هستند؟
در خانواده من 5 نفر هستند: پدرم، مادر، برادر، خواهرم و من
.
Does your family live in a house or an apartment?
We live in a house in the countryside.
آیا خانواده شما در خانه زندگی میکند یا در آپارتمان؟
ما در یک خانه در اطراف شهر زندگی میکنیم
.
What does your father do?
My father is a doctor. He works at the local hospital.
پدر شما چه کاره است؟
پدرم یک پزشک است. او در یک بیمارستان محلی کار میکند
.
How old is your mother?
She is 40 years old, 1 year younger than my father.
مادر شما چند سالش است؟
او چهل سالش است، یک سال جوانتر از پدرم
.
Do you have any siblings? What’s his/her name?
Yes, I do. I have 1 elder brother, David, and 1 younger sister, Mary.
آیا هیچ برادر و خواهری داری؟ اسمش چیست؟
.
Are you the oldest amongst your brothers and sisters?
No, I am not. I am the second child in my family.
آیا شما در بین برادر و خواهرهایت بزرگترین هستی؟
نه، من بزرگترین نیستم، من بچه ی دوم هستم
.
What do your mother/father like?
My father likes playing football and my mother likes cooking.
پدر/مادر شما چطور است؟
پدرم فوتبال بازی کردن را دوست دارد و مادرم آشپزی را
.
Do your parents let you stay out late?
Of course not. They always ask me to get home before 10 pm each night.
آیا پدر و مادرت اجازه میدهند که تو تا دیروقت بیرون بمانی؟
البته که نه. آنها همیشه از من میخواهند که قبل از ساعت 10 شب خانه باشم
.
Do you stay with your parents?
Right now, no, but I used to.
آیا پیش پدر و مادرت اقامت داری؟
الان نه، اما قبلا" بله
.
Does your family usually have dinner together?
Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us.
آیا خانواده ات با هم غذا میخورند؟
بله، ما با هم غذا میخوریم، مادرم همیشه غذای خوشمزه برای ما آماده میکند