بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ساختار بسیار پرکاربرد نه تنها فلان؛ بلکه بهمان not only ….. but also
.
این كلمات را حروف ربط گویند. و برای ترکیب دوجمله استفاده میشوند
كاربرد آن در انگلیسی دو نوع است كه در فرمول زیر منعكس شده است.
Not only + X + but + Y + as well
Not only + X + but also + Y
───
نکته ی مهم:
اگر x صفت باشد y نیز صفت و اگر x فعل باشد y نیز فعل خواهد بود.
اگر X عبارت اسمی باشد؛ Y هم باید عبارت اسمی باشد
اگر x جمله واره باشد؛ Y هم باید جمله واره باشد
دو جمله زیر را در نظر داشته باشید
.
I not only cleaned the room but washed the car as well.
I not only cleaned the room but also washed the car.
من نه تنها اتاق را تمیز كردم، بلكه ماشین را هم شستم.
───
نكته مهم:
چنانچه not only در ابتدای جمله و اولین لغت جمله باشد،‌بلافاصله فعل كمكی زمان مربوط به جمله بعد از آن به كار می رود. مثال:
Not only did he wash the car, but also cleaned the room.
او نه تنها ماشین را شست بلكه اتاق را نیز تمیز كرد.
.
He is not only a great swimmer, but also a great musician.
او نه تنها شناگر خوبی است؛ بلکه موزیسین خوبی هم است.
توجه که a great swimmer و a great musician عبارت اسمی اند.
.
───
کاربرد اشتباه:
He is not only a great swimmer, but also plays amazing music.
دقت داشته باشید که a great swimmer یک عبارت اسمی است؛ پس Plays amazing music هم باید یک عبارت اسمی باشد که در اینجا یک جمله واره به اشتباه استفاده شده است.
.
برای بیان چنین جمله ای میگوییم:
He not only swims with ease, but also plays amazing music.
او نه تنها به آسانی شنا میکنه؛ بلکه موسیقی های متحير کننده ای هم می نوازد.
───
مثالز:
My mother not only taught me, but also helped me with my homework.
مامانم نه تنها به من آموزش داد؛ بلکه در تکالیفم به من کمک کرد
.
There is not only a strong sense of community in this town but also a suitable condition to improve.
اینجا در این شهر نه تنها حس اجتماعی قوی است؛ بلکه شرایط بهبود و پیشرفت هم مهیا است.
.
She not only wants to go to the university, but also is going to have a part time job.
اون خانمه نه تنها میخواد بره دانشگاه؛ بلکه کار نیمه وقت هم خواهد کرد
.
My boss not only got angry, but also punished me to do my work again.
رییسم نه تنها عصبانی شد؛ بلکه منو با انجام دوباره ی کار تنبیه کرد.
.
After winning the prize, she not only became famous but also could trip all over the world.
بعد از بردن جایزه، او نه تنها مشهور میشه بلکه میتونه به کل دنیا مسافرت کنه
.