بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

تفاوت Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir در انگلیسی
.
Miss
برای دخترانی که قطعا مجرد هستند و ما مطمئنیم که مجردند  
.
Mrs
برای زنانی که قطعا متاهل هستند
.
Ms
مجرد یا متاهل بودن اون خانمه معلوم نیست
.
Mr
برای آقایان است وفقط با نام خانوادگی به کار میرود
بهتره با اسم کوچیک استفاده نشه.
.
Sir
لقبی است که به مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند داده میشه, همچنین بهترین معادل برای قربان, جناب و ..