بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اشتباه رايج استفاده از Advice vs Advise در انگلیسی
.
The words advice and advise are often confused in English.
اين دو تا رو خيلي ها اشتباه ميكنند
.
I advise you to read through this lesson so you will no longer need advice on this matter.
بهت نصيحت ميكنم كه اين درس رو بخوني تا ديگه به نصيحت نياز نداشته باشي
-
Advice
نصيحت
Advice is a noun and refers to information offered by one person to another to help the latter make a decision or take action.
.
We need some advice.
ما به كمي نصيحت نياز داريم
.
I don’t care if you’re my advisor. When I want your advice, I’ll ask for it!
برام مهم نيست كه تو رايزن(نصيحت كننده) من هستي، وقتي نصيحتت رو بخوام، بهت خواهم گفت
.
My stock broker gave me bad advice and I lost a lot of money.
دلال بورس من بهم نصيحت اشتباه و من  كلي پول رو از دست دادم
.
If you’re sick, stay home. That’s my advice.
اگر مريضي در خانه بمان؛ اين نصيحت من است
.
توجه كنيد كه در موارد بالا همه نصيحت ها در نقش اسم اند
-
Synonyms:
counsel, input, opinion, recommendation, suggestion, two cents
-
 Advise
 نصيحت دادن/ نصيحت كردن
.
Advise is a verb and means to offer a suggestion about what to do.
يك فعل است و به معني نصيحت دادن؛ پيشنهاد دادن در مورد اينكه چه كار كنيم
.
مثالز:
We need you to advise us about something.
ما تو رو نياز داريم كه در مورد چيزي نصيحتمان بكني
.
You’re my advisor, so advise me!
تو رايزن منی؛ پس نصيحتم كن
.
My stock broker advised me to invest in that company two days before it filed for bankruptcy.
دلال بورس من پيشنهاد داد/نصيحت كرد منو كه در اون شركت دو روز قبل از اينكه ورشكست بشه سرمايه گذاري كنم
.
If you’re sick, I advise you to stay home.
اگر مريضي، نصيحت ميكنم كه خونه بموني
-
نكته:
Advisor = اسم فاعل؛ فعل
Advise است
-
Synonyms:
to give advice, to counsel, to offer input, to offer an opinion, to recommend, to make a recommendation, to suggest, to make a suggestion, to offer one’s two cents
.
خداییش ديگه از اين ساده تر نميشد نصیحت کرد؛
ببخشید توضيح داد