بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند اصطلاح رایج در بیزنس در انگلیسی
.
موارد زیر اصطلاح اند و ممکنه در معنی واژه ایی معنی دیگری بدهند!!
.
an old hand
فرد زبده و کارکشته
مثال:
He can help us set up a company in Beijing. He's been working in China for many years and speaks Chinese fluently. He's an old China hand.
.
at the 11th hour
در ساعت 11اُم/ در دقیقه90/ خیلی دیر:
.
Bring to the table
هر چیزی که داری رو پیشنهاد دادن/ آنچه در چنته داری رو روی میز آوردن
مثال:
I will meet with Teacher Joe's new company to show him what we can bring to the table.
.
deep pockets
پول زیاد/ پول هنگفت
مثال:
If there is a price war, we won't win because we don't have deep enough pockets.
.
down time
زمانی که تجهیزات مشکل دارند و یا آماده جلسه/کار نیستند، و طبیعتا" نمیشه فعالیت کرد
مثال:
There will probably be a lot of down time at the conference, so I'm bringing a lot of paperwork.
.
free ride
سواری رایگان/سرویس رایگان
مثال:
Of course we should make them pay for our travel expenses. Why should we give them a free ride?
.
From day one
از روز اول/ از ابتدای کار
مثال:
Mori has been providing the best English-learning web site from day one!
.
I need it yesterday
خیلی زود احتیاج داشتن/ همین الان باید انجام شده میبود
مثال:
Can I send that report to you later this afternoon?
No! I need that report yesterday
.
a two-way street
معامله و سود دوطرفه است.
مثال:
We want to help you, but we need your help too. It should be a two-way street.
.
it will never fly
هرگز موفق نمیشه/ هرگز پرواز نمیکنه
مثال:
We don't have to worry about their idea competing with ours. It will never fly.
.
put your cards on the table
کارت های خودت رو رو کن/ کاملا" صادق باش
مثال:
I think it's time to put all of our cards on the table. Here's what we need
.
the lion's share
سهم شیر(جنگل)/ قسمت عمده از چیزی
مثال:
If we want the lion's share of the profit, we'll have to do the lion's share of the work.
.
a zero sum game
بازی برد و باخت/ معامله ایی که یکی میبرد و یکی میبازد
مثال:
I don't think this is a zero-sum game. If the customer wins, we win too.