بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتهای مربوط به کمیت و واحد اندازه گیری در انگلیسی
Expressions of quantity
.
A bag of: یک کیسه
a bag of potatoes/a bag of oranges/a bag of potato chips
.
A bottle of: یک بطری
a bottle of mineral water/a bottle of red wine/two bottles of beer/a bottle of ketchup
.
A box of: یک جعبه
a box of corn flakes/a box of crackers/a box of cookies/a box of chocolates/a box of matches
.
A can of: یک قوطی
a can of green peas/a can of olives/a can of sardines/a can of beer
.
A carton of: یک کارتن
a carton of milk/a carton of fruit juice/a carton of eggs/a carton of cigarettes (ten packs of cigarettes)
.
A cup of: یک فنجان
a cup of coffee/a cup of tea
.
A glass of: یک لیوان
a glass of milk/a glass of beer/a glass of wine
.
A loaf of: یک قرص، یک تکه
a loaf of bread/two loaves of rye bread
.
A package of: یک بسته (بزرگ)
a package of hot dogs/a package of sesame rolls/a package of cookies
.
A pack of: یک بسته (کوچک)
a pack of chewing gum/a pack of cigarettes a six-pack of beer/a twelve-pack of mineral water
.
A piece of: یک تکه/ یک قاچ
a piece of bread/a piece of cake/a piece of pie a piece of fruit
.
A pound of: مقداری : بر حسب وزن مربوطه/ یک پوند
a pound of cheese/a half pound of butter/two pounds of apples
.
A slice of: یک قاچ/ یک تکه
a slice of bread/a slice of pizza a slice of meat a slice of tomato
.
A teaspoon of: یک قاشق چاى خورى
a teaspoon of instant coffee/a teaspoon of syrup
.
One/two/five: یک دو سه عدد و ...
two fish/four salmon steaks/five frozen hamburgers/three sesame buns/five oranges.