بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

تفاوت و استفاده و کاربرد alike , likelihood ,likely , likeable در انگلیسی

alike:(adj , adv ) similar ; like each other
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ، ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ، ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ، ﻫﻤﺴﺎﻥ ، ﺷﮑﻞ ﻫﻢ , به یک.نحو , یکجور

مثال برای صفت بودن این کلمه:

the twin girls were exactly alike
خوﺍﻫﺮﺍﻥ ﺩﻭﻗﻠﻮ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ

مثال برای قید بودن این کلمه :

My father treated us all alike.
پدرم با همه ی ما یکجور رفتار کرد

Likely: describes something that will probably happen or is expected

Likely:(adj , adv ) describes something that will probably happen or is expected
ﻣﺤﺘﻤﻞ ، ﺷﺎﯾﺪ  ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ، ﺷﺪﻧﯽ

مثال برای صفت بودن این کلمه:

a likely cause of his absence
ﻋﻠﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﺍﻭ

it is likely to rain
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﯿﺎﯾﺪ

مثال برای قید بودن این کلمه :

The illness was caused, most likely, by a virus.
بیماری ای که احتمال زیاد توسط ویروس روی داده بود.

Likelihood:(noun) the chance that something will happen
احتمال

there is little likelihood of rain
احتمال ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ

Likeable:(adj) describes a person who is pleasant and easy to like
دوست داشتنی

مثال:

She's friendly and likeable.
او صمیمی و دوست داشتنی است.