بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

کاربرد جامع و استفاده درست از Wish در انگلیسی
.
همانطور که میدانید از wish برای بیان یک آرزو و حسرت و افسوس در انگلیسی استفاده میشه.
.
کاربرد اول:
اگر آرزو و افسوسی که میخواهید بیان کنید مربوط به زمان حال باشد از زمان گذشته ی ساده استفاده میکنیم:
به عبارت دیگر:
I wish+PAST SIMPLE
مثالها:
I don't play tennis.  I wish I played tennis.
من تنیس بازی نمیکنم. ای کاش تنیس بازی میکردم.
.
I am not a bird.    I wish I were a bird.
من پرنده نیستم ای کاش یک پرنده بودم
.
I am lazy.  I wish I were not lazy.
من تنبلم ای کاش تنبل نبودم
.
You are not here.  I wish you were here.
تو اینجا نیستی. ای کاش اینجا بودی
.
He does not love me.  I wish he loved me.
او مرا دوست ندارد.  ای کاش او مرا دوست داشت..
.
کاربرد دوم:
اگر آرزو و افسوسی که میخواهید بیان کنید مربوط به زمان گذشته باشد از زمان گذشته ی کامل استفاده میکنیم:
I wish+PAST PERFECT
.
مثالها:
I didn't work hard.  I wish I had worked hard.
من سخت کار نکردم. ای کاش سخت کار کرده بودم.
.
You were not there.  I wish you had been here.
.
I didn't go to the party yesterday. I wish I had gone to the paty yesterday.
من دیروز به میهمانی نرفتم. ای کاش دیروز به میهمانی رفته بودم.
.
Mori didn't buy a ticket.  Mori wishes he had bought a ticket.
موری بلیت نخرید.  موری آرزو میکنه ای کاش بلیت خریده بود.
.
We didn't invite them. We wish we had invited them.
ما آنها را دعوت نکردیم.  ای کاش آنها را دعوت کرده بودیم.
.
کاربرد سوم:
برای بیان خواسته ها و آرزوی هایی که در آینده تمایل به انجام آنها داریم یا آرزو میکنیم در آینده رخ دهد:
که در این حالت، در صورتی که بیان آرزوی خودمان باشد، از Could استفاده میشود و در صورتی که در مورد فرد دیگری باشد از Would استفاده میشود:
مثالها:
I cannot go to the party tomorrow.  I wish I could go to the party tomorrow.
من فردا نمیتوانم به میهمانی بروم. ای کاش میتوانستم فردا به میهمانی بروم.
.
He will not come to my house tomorrow. I wish he would come to my house tomorrow.
او فردا به خانه ام نمی آید. ای کاش او فردا به خانه ام می‌آمد.
.