بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 جملات شرطی در انگلیسی Conditional Sentences

جملات شرطی در کل،‌ شامل دو قسمت هستند :

If it rains, we will get wet. 

عبارت اصلی ,عبارت شرطی

اگر باران ببارد،ما خیس خواهیم شد.

نوع دیگر بیان جمله شرطی:
عبارت شرطی در انتهای جمله می‌آید و کاما/ویرگول حذف می‌شود.

We will get wet if it rains.
عبارت شرطی  عبارت اصلی


جملات شرطی‌ نوع صفر:

برای‌ بيان و اشاره به یک حقیقت و اصل علمی استفاده می‌شود.

فرمت بیان:

If +حال ساده, + حال ساده.

If you mix red and blue, you get purple.

اگر آبی و قرمز را مخلوط کنید، بنفش بدست می‌آید.

If you want to come, call me before 5:00.

اگر می‌خواهی بیایی، قبل از 5 به من زنگ بزن.


جملات شرطی‌ نوع اول:
جملات شرطی‌ نوع اول برای‌ بيان یک شرط (يا موقعيت) ممکن در زمان حال و يک نتيجه محتمل در آينده استفاده می‌شود.

فرمت بیانجملات شرطی‌ نوع اول:

If +آینده ساده+,حال ساده.

If I find your book, I will tell you.

اگرکتابت را پیدا کنم، به تو خواهم گفت.


If it rains, you will get wet
اگر باران ببارد، تو خیس خواهی شد

You will get wet if it rains
تو خیس خواهی شد اگر باران ببارد.

If I have time, I will finish that letter
اگر وقت داشته باشم،آن نامه را تمام خواهم کرد.


If you don't hurry, you will miss the bus
اگر عجله نکنی، اتوبوس را از دست خواهی داد.


If I find her address, I will send her an invitation.
اگر آدرسش را بیابم، یک دعوتنامه برایش خواهم فرستاد.


If I don’t see him this afternoon, I will phone him in the evening.
اگر او را امروز بعد از ظهر نبینم، عصر برایش زنگ خواهم زد.


جملات شرطی نوع دوم:
برای‌ بيان يک شرط يا موقعيت بعید و تقریبا" ناممکن در زمان حال

فرمت بیان جملات شرطی نوع دوم :

If +گذشته ساده, +...+would+ toمصدر بدون+...

If I found your book, I would tell you
اگرکتابت را پیدا ‌می‌کردم، به تو می‌گفتم.

.
به جای would از Could و Might هم استفاده می‌توان کرد.
.

If it rained, you would get wet
اگر باران می‌بارید، تو خیس می شدی.
.
You would get wet if it rained
تو خیس می‎شدی اگر باران می‌بارید.
.
If I were taller, I would buy this pants
اگر قدم بلندتر بود، این شلوار را می‌خریدم.
.
If I were rich, I would buy a beautiful house
اگر پولدار بودم، یک خانه‌ی زیبا می‌خریدم.
.
If I found her address, I would send her an invitation
اگر آدرسش را پیدا میکردم، برایش دعوتنامه می‌فرستم.
.
If I had a lot of money, I wouldn’t stay here
اگر پول زیادی داشتم، اینجا می‌ماندم.
.
If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired
اگر زودتر به رختخواب رفته بودی اینقدر خسته نبودی.
.
If you really loved me, you would buy me a diamond ring
اگر واقعا" دوستم داشتی، برایم یک انگشتر الماس می‌خریدی.


جملات شرطی نوع سوم:

برای بیان تصور رخدادی يک شرط يا موقعيت بعید و تقریبا" ناممکن از آنچه رخداده است در زمان گذشته استفاده می‌شود.

فرمت بیان جملات شرطی نوع سوم :

If +گذشته کامل, + would + have + PPشکل سوم فعل...


If I had found your book, I would have told you
اگر کتابت را پیدا کرده بودم، به تو گفته بودم.


به جای would have از Could have و Might have هم می‌توان استفاده کرد.

.
If it had rained, you would have gotten wet
اگر باران باریده بود، تو خیس شده بودی.
.
You would have gotten wet if it had rained
تو خیس شده بودی اگر باران باریده بود.
.
If I had found her address, I would have sent her an invitation
اگر آدرسش را پیدا کرده بودم، برایش یک کارت دعوت فرستاده بودم.
.
If I hadn’t studied, I wouldn’t have passed my exams
اگر درس نخوانده بودم، درس را پاس نشده بودم.
.
You would have passed your exam if you had worked harder.
درس را پاس نشده بودی اگر سخت تمرین نکرده بودی.
.
If you hadn't lied to me before, I would have believed you.
اگر قبلا" به من دروغ نگفته بودی، من حرفت را باور کرده بودم.
.
I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday.
برایت یک هدیه خریده بودم اگر میدانستم که تولد تو بوده است.
.
I could have called you if I had had your number.
می‌توانستم به تو زنگ بزنم اگر شماره ات را داشتم.
.
If you had not killed the cockroach, I would have fainted with fear.
اگر سوسک را نکشته بودی،از ترس غش کرده بودم.
.
I would not have shouted if he had not threatened me.
اگر او مرا نترسانده بود من جیغ نزده بودم.
.
We would have gone out last night if we hadn’t been so tired.
اگر دیشب خیلی خسته نبودیم بیرون ‌رفته بودیم.
.
If we had known the movie was so awful, we wouldn’t have wasted our money on it.
اگر دانسته بودیم که فیلم اینقدر مزخرف است، پولمان را برایش هدر نداده بودیم.
.
If I had finished high school and gone to university, I would have gotten a better job.
اگر دبیرستان را تمام کرده بودم و به دانشگاه رفته بودم، شغل بهتری داشته بودم.
.
If you hadn’t stayed out so late last night, you wouldn’t have slept in and been late for work.
اگر دیشب بیرون نمانده بودی خواب نمانده بودی و برای رفتن به سر کار دیرت نشده بود.
.
What would you have done if you hadn’t been accepted at any university?
اگر در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشده بودی چه کار کرده بودی؟
.
What would you have done if we hadn’t been there to help?
اگر ما آنجا برای کمک نبودیم چه کار کرده بودی؟