انگلیسی مثل آب خوردن

لاس زدن/ مخ زدن/ پا دادن/ جلب توجه کردن در انگلیسی
.
Flirt
فِلِرت کردن
یعنی جلب توجه کردن/پا دادن/ راه دادن() به منظور جذب کردن فردی (معمولا" جنس مخالف)
همچنین به معنی لاس زدن
همچنین به فردی که پا میده و لاس میزنه هم گفته میشه: لاس زننده/ پا دهنده/ و ؟؟؟ ߘʍ
.
مثال:
Don't try to flirt with me, I have boyfriend.
سعی نکن به من پا بدی/ با من لاس بزنی، من دوست پسر دارم
.
He flirts with all girls because he's bored of his girlfriend.
او به هر دختری پا میده/ با هر دختری لاس میزنه چون از دوست دخترش خسته شده
.
While flirting with Jane, Mori threw a rock at her.
همزمان با اینکه موری داشت به جین پا میداد، به سنگ بهش پرت کرد
.
Hey boy, you were flirting with her!
هی پسر تو داشتی بهش پا میدادی/ داشتی باهاش لاس میزدی
.
I flirted with a really hot guy in school and he likes me.
من با یه پسر خوشتیپ تو مدرسه لاس زدم و او منو دوست داره/ ازم خوشش میاد
.
Are you trying to flirt with me?
داری سعی میکنی که مخ منو بزنی؟/ با من لاس بزنی/ به من پا بدی؟
.
Mona began to tease him, flirting with other men in front of him.
مونا شروع کرد به اذیت کردنش، لاس زدن با مردای دیگه جلوی خودش
.
Mori worried that he would be considered a flirt.
موری نگران بود که به عنوان یک لاس زننده(ازش) برداشت بشه
برداشت بشه که موری خواسته پا بده یا لاس بزنه