بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

کاربرد و استفاده از Be about to در انگلیسی
.
یکی از ساختارهای پرکاربرد و کاربردی در انگلیسی
Be about to
است.
به معنی و کاربرد:
نزدیک بودن و مایل بودن به اتفاق افتادن یا یک رخداد در آینده ی بسیار نزدیک و خیلی زود
و معنی لفظی: داشت فلان چیز رخ می‌داد/ کم مونده بود/ تقریبا" فلان کار انجام شده بود/ داشت رخ میداد/ میده

مثالز:
The ceremony was about to begin
مراسم داشت شروع می‌شد.
.
We arrived just as the ceremony was about to begin.
ما درست موقعی رسیدیم که مراسم داشت شروع می‌شد.
.
I was about to get undressed when there was a knock on the door.
تقریبا" لباسهام رو در آورده بودم وقتی که در به صدا در آمد.
.
The train is just about to leave.
قطار همین الان داره میره.
.
I was about to be promoted when the new boss took over.
داشتم ترفیع می‌گرفتم که رییس جدید سر و کله ش پیدا شد.
.
We were just about to leave when Mori arrived.
ما داشتیم می‌رفتیم که موری سر رسید.
.
Work was about to start on a new factory building.
کار دیگه داشت در ساختمان جدید کارخانه شروع میشد.
.
The ferry is about to leave.
قایق دیگه تقریبا" داره میره (از اِسکله مثلا").
.
I'm about to eat my dinner.
من دارم شروع میکنم که ناهارم رو بخورم.
.
I am about to leave for Madrid.
به زودی من دارم میرم واسه مادرید.