بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

كاربرد و فرق بين Whether , Weather , Wether در انگلیسی
.
تلفط اين سه خيلي شبيه هم اند!
و بهترين راه تشخيصشون، به خصوص در شنيدار به موقعيت قرارگيري شون در جمله است.
.
We’re going to have a picnic, whether or not the weather is warm.
ما داريم ميريم پيك نيك؛ چه هوا گرم باشه، چه نباشه
.
به مثال بالا خوب دقت كنيد
.
كمه؛ دوباره دقت كن
.
ببين عزيز دلم؛
.
weather :
يعني آب و هوا
مثال:
Local Weather
آب و هواي محلي
──────
whether:
يعني: خواه؛ چه
حرف ندا براي انتخاب بين دو حالت كه ممكنه شك بر انگيز باشه
همچنين:
whether or not
يعني چه اين چه اون
مثال:
Whether or not it rains, we're going to walk to the theater
چه باران ببارد؛ چه نبارد ما داريم پياده ميريم تاتر
.
اين رو هم داريم كه خيلي كاربرد نداره
wether
فقط بدونيد؛ چون زياد در متون ديده نميشه
معني :قوچ اخته ،گوسفند اخته