بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

راههای مختلف برای “نه” گفتن در انگلیسی
.

1-I have something else
.
2-I don’t think I want to
.
3-Thanks, but no thanks
.
4-Rats! Would’ve loved to
.
5-Not now, but another time
.
6-I’m honored, but I can’t
.
7-I wish I were able to
.
8-Damn! Not able to fit it in
.
9-I won’t be able to help
.
10-I’d love to - but can't
.
11-I’d rather not, thanks7
.
12-I wish I could make it work
.
13-I wish there were two of me
.
14-I find the idea undesirable
.
15-Apologies, but I can’t make ¡t
.
16-I’m not able to make that time
.
17-I’m booked into something else
.
18-Sadly I have something else
.
19-Sounds great, but I can’t commit
.
20-No thank you, but it sounds lovely
.
21-We appreciate the offer, however...
.
22-Unfortunately, it’s not a good time.


.
راههای مختلف برای “نه” گفتن در انگلیسی