بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

آدرس پرسیدن در انگلیسی
Asking Directions in English
.
Excuse me, do you know where the bookstore is?
ببخشید، آیا میدونید که کتاب فروشی کجاست؟
.
How can I get to the train station from here?
چطور میتوانم از اینجا به ایستگاه قطار برسم؟
.
Excuse me, could you tell me how to get to the bus station?
ببخشید، میشه به من بگید چطور میتونم به ایستگاه اتوبوس بروم؟
.
Can you show me the way to the post office?
آیا میتونید راه دفتر پست را به من نشان دهید؟
.
Excuse me, where is the hospital?
ببخشید، بیمارستان کجاست؟
.
Can you show me on the map?
میشه آن را روی نقشه به من نشان دهید؟
.
What’s the best way to get to the airport?
بهترین راه برای رسیدن به فرودگاه چیست؟
.
What’s the fastest way to the airport?
سریعترین راه به فرودگاه چیست؟
.
How far is it to the stadium from here?
استادیوم از اینجا چقدر دور است؟
.
What street is this?
این چه خیابانی است؟
.
Is this the way to the police station?
آیا این راه ِ مرکز پلیس است؟
.
Is there a supermarket near here?
آیا این نزدیکی سوپرمارکت وجود دارد؟
.
Can you give me directions to the gas station?
آیا میشه مسیر رفتن به پمپ بنزین را بدهید؟