بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتها براي بيان خبره بودن در كاري يا چيزي در انگليسي
.
He knows all about photography.
او همه چيز را در مورد عكاسي ميداند/ او در عكاسي خيلي خبره است.
.
He's a camera expert.
او خبره‌ي دوربين است/ او در دوربين ماهر است.
.
He's an expert on digital cameras.
او در دوربين هاي ديجيتال يك حرفه ايي است.
.
There's nothing he doesn't know about X
هيچ چيزي نيست كه او در مورد X نداند.
.
He knows photography inside out.
او زير و بم عكاسي را ميداند
.
You wouldn't believe what he knows about X
باورت نميشه كه در مورد X چي ميدونه
.
He's a walking encyclopedia of X
او يك دايره المعارف متحرك X است.
.
Photography's his subject.
عنوانش عكاسي است.
.
He knows it from A - Z.
او از الف تا ي اش رو ميدونه
.
He's an authority on digital cameras.
او سلطان/ خداي دوربين ديجيتال است.