بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در این پست جملات ضروری زبان انگلیسی در پمکالمات رایج در مورد پول، خرج کردن، پس انداز کردن، قرض گرفتن و ... ارائه شده است.

Can I borrow some money?
می توانم مقداری پول از شما قرض کنم؟
.
Could you lend me some money?
می توانید مقداری پول به من قرض دهید؟
.
I will give your money back / refund your money as soon as I can.
به محض اینکه بتوانم پولت را بر می گردانم.
.
How much do you want?
چقدر می خواهی؟
.
I don’t have any money on me right now.
در حال حاضر هیچ پولی همراهم نیست.
.
I am sorry, I am broke these days. I am short of money myself.
متآسفم ، این روزها بی پولم. خودم هم پول کم دارم.
.
What do you do with your money?
با پولت چکار می کنی؟
.
The problem with you is that you spend money like water.
مشکل تو این است که مثل ریگ پول خرج می کنی.
.
I know what you do. You put it a bank account and hardly ever make a withdrawal.
می دانم چکار می کنی. پولت را تو حساب بانکیت می گذاری و به ندرت برداشت می کنی.
.
I spend a lot of money on traveling.
برای مسافرت خیل خرج می کنم.
.
I agree with you there. But money doesn’t buy happiness.
در این زمینه با شما موافقم. اما پول خوشبختی نمی آورد.
.
As they say, “Money is the root of all evil.”
مثلی هست که میگوید " پول ریشه تمام بدبختی هاست."
.
Money is always a big worry for me.
پول همیشه دغدغه بزرگی برای من است.
.
I am not from a well- off family.
من از خانواده مرفهی نیستم.
.
Why don’t save your money?
چرا پولت را پس انداز نمی کنی؟
.
Sounds like you are very extravagant / economical.
به نظر می آید خیلی ولخرجی/ صرفه جویی.
.
You are not economical. In fact you are close-fisted/ mean.
شما صرفه جو نیستید. در حقیقت ناخن خشک / خسیس هستید.
.
I waste my money on trendy and chic clothes.
پولهایم را خرج لباسهای مد و شیک می کنم.
.
If you keep throwing money around like that, you can’t ever buy a house.
اگر همینجوری پولت را هدر دهی، هرگز نمی توانی خانه بخری.
.
Don’t throw your money at that house.
پولت را خرج آن خانه نکن.
.
If you carry on with this extravagance, you will be broke in no time.
اگر همین جور به ول خرجیت ادامه دهی، طولی نخواهد کشید که آس و پاس می شوی.
.
You should put some money for your wedding.
باید مقداری پول برای ازدواجت پس انداز کنی.
.
Yes, you need some money for a rainy day.
بله، یک مقدار پول برای روز مبادا نیاز دارید.
.
Money doesn’t grow on trees.
پول علف خرس نیست.
.
He’s rolling in money.
پولش از پارو بالا میرود.
.
My father usually donates some money to charitable organizations.
پدرم معمولاً مقداری پول به سازمان های خیریه اهدا می کند.
.
I can’t make ends meet, although I work every day.
هر چند هر روز کار می کنم دخل و خرجم به هم نمی خورد.
.
You should not live beyond your means?
نباید پایت را از گلیمت دراز تر کنی.
.
How much is your pocket money?
چقدر پول تو جیبی می گیری؟
.
When I was a child I usually saved my money in a piggy bank/ money box.
زمانی که بچه بودم معمولاً پولم را توی یک قلک پس انداز می کردم.
.
I grew up in a family where money was always tight.
در خانواده بزرگ شدم که همیشه از لحاظ مالی در مضیقه بود.
.
When I was young , I made money by working as a laborer.
زمانی که جوان بودم با کارگری پول در می آوردم.
.
I always thought of making a small fortune.
همیشه در فکر به دست آوردن ثروت کلانی بودم.
.
I never try to buy something I cannot afford.
هرگز چیزی را که استطاعات مالیش را ندارم نمی خرم.