بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

صفت‌ها و حروف اضافه آن‌ها در انگلیسی

.
یادگیری حروف اضافه ای که با صفات همراه هستند، خیلی میتونه مفید باشه
دقت داشته باشید که غیر از این حرفهای اضافه
چیز دیگری همراه با این صغتها استفاده نکنید.
.
nervous about
عصبی از
.
I am nervous about your behavior.
من از رفتارت عصبی هستم.
.
pleased with
راضی از
I am pleased with that car.
من از آن ماشین راضی ام.
.
proud of
مفتخر به
.
I am proud of you.
من بهت افتخار میکنم/ به تو مفتخرم
.
regardless of
صرف نظر از
.
Everything was fine, Regardless of the heating system.
همه چیز خوب بود، صرف نظر از سیستم گرمایشی
.
sad about
ناراحت از
Don't be sad about your score!
در مورد نمره ات ناراحت نباش
.
satisfied with
راضی از
I am satisfied with your improvement in English class.
من از پیشرفتت در کلاس انگلیسی راضی ام.
.
sick of
دلزده از
.
I am sick of you!
من ازت دلزده ام/ حالم ازت به هم میخوره
.
superior to
برتر از
Our car is superior to theirs.
ماشین ما از ماشین آنها برتر است.
.
supportive of
حامی ِ
This charity is supportive of orphan children.
این خیریه حامی کودکان یتیم است.
.
surprised at/by
متعجب از
I am still surprised at/by that accident.
من هنوز از آن تصادف بهت زده/ متعجب ام
.
suspected of
مظنون به
You are the only person who is suspected of breaking in!
تو تنها فرد مظنون به عنوان ورود غیر مجاز به خانه هستی.
.
tired of
خسته از
.
Your father is tired of such behavior!
پدرت از چنین رفتاری خسته است.