بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

 

 

 

مشوق باش، دنیا به اندازه‌ی کافی منتقد دارد
.
It doesn’t matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always!

مهم نیست کی هستی، از کجا آمده ایی. توانمندی پیروزی همواره از تو شروع می‌شود. همیشه!

.
I will love the light for it shows me the way,
yet I will endure the darkness because it shows me the stars.
نور را به دلیل اینکه راه را نشانم می‌دهد دوست خواهم داشت
با این وجود تاریکی را تاب خواهم آورد چرا که تاریکی دلیل دیدن ستارهاست
.
In the middle of difficulty lies opportunity.
در میانه ی سختی ها موقعیت خفته است
.
It doesn’t matter how slow you go as long as you don’t stop.
تا زمانی که متوقف نشوی، مهم نیست چقدر آهسته ادامه دهی
.
Believe you can and you’re halfway there.
باور داشته باش که می‌توانی و در نیمه راه به سمتش هستی