بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اعداد اصلی در انگلیسی  Cardinal numbers

صفر

Zero

یک

One

دو

Two

سه

Three

چهار

Four

پنج

Five

شش

Six

هفت

Seven

هشت

Eight

نه

Nine

ده

Ten

یازده

Eleven

دوازده

Twelve

سیزده

Thirteen

چهارده

Fourteen

پانزده

Fifteen

شانزده

Sixteen

هیفده

Seventeen

هجده

Eighteen

نوزده

Nineteen

بیست

Twenty

بیست و یک

Twenty one

بیست ودو

Twenty two

 بیست و سه

Twenty three

 بیست وچهار

Twenty four

 بیست وپنج

Twenty five

بیست و شش

Twenty six

 بیست و هفت

Twenty seven

 بیست و هشت

Twenty eight

بیست ونه

Twenty nine

سی

Thirty

چهل

Forty

پنجاه

Fifty

شصت

Sixty

هفتاد

Seventy

هشتاد

Eighty

نود

Ninety

صد

Hundred

هزار

Thousand

ده هزار

Ten thousand

صد هزار

Hundred thousand

میلیون

Million

میلیارد

Billion