بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

النظافه من الایمان در انگلیسی چی میشه؟
 رو یادتونه؟؟؟
.
در انگلیسی یک ضرب المثل داریم، میفرماید:
Cleanliness is next to godliness.
پاکیزگی همراه با دینداری است.
مثالز:
Child: How come I have to take a bath?
بچه:از کجا اومده/ کی گفته که من باید دوش بگیرم؟
Mother: Cleanliness is next to godliness.
مادر:پاکیزگی همراه با دینداری است.
.
The woman sitting next to me on the bus had obviously never heard that cleanliness is next to godliness.
خانمی که کنار من توی اتوبوس نشسته بود بدون شک هیچوقت نشنیده بود که میگن پاکیزگی همراه با دینداری است.
.
Could you try to wash behind your ears occasionally? Cleanliness is next to Godliness, you know?
میشه پشت گوشهات رو بعض وقتها بشویی؟ میدونی! پاکیزگی همراه با دینداری است.