بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند عبارت و اصطلاح و جمله مفید و کاربردی تقدیم به شما
.
Don't misuse it.
درست ازش استفاده کن (ازش بد استفاده نکن).
.
This might get you into trouble.
این ممکنه باعث دردسرت بشه.
.
Stop it, or I'll tell your dad on you.
بس کن و گرنه چغلی تو پیش بابات می کنم.( به بابات می گم)
.
Stop being such a baby.
این قدر بچه نشو (بچه بازی در نیار)
.
That is called stealing.
اون کار دزدیه.
.
Use extreme caution.
خیلی با احتیاط رفتار کن.
.
You have to do it slowly and always with caution.
باید آروم و با احتیاط کار کنی.
.
Be alert.
حواست جمع باشه.
.
Stop being a fool.
حماقت نکن/ از احمق بودن دست بردار
.
Are you aware of consequences to you.
از عواقب کارت خبر داری.
.
Do the best you can, you might not get another chance.
سعی خودتو بکن ممکنه فرصت دیگری گیرت نیاد.
.
I come straight to the point.
مستقیم میرم سر اصل مطلب.
.
 This trip cost us a lot.
این سفر برایمان خیلی آب خورد.
.
Their party ended up being good.
مهمانی آنها خوب به پایان رسید/ از آب درآمد.
.
She criticizes everyone for no reason at all.
او بی خود و بی جهت از همه انتقاد می کند.