بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

 

 

گفته هایی ارزشمند انگلیسی از بروس لی همراه با معنی فارسی

Knowing is not enough, we must apply.
Willing is not enough, we must do.
دانستن کافی نیست، باید بکار گرفت
خواستن کافی نیست، باید دست بکار شد
.
Knowledge will give you power, but character respect.
دانش به تو قدرت خواهد داد, اما شخصیت است که به تو احترام میدهد
.
To hell with circumstances; I create opportunities.
شرایط به دَرَک(گورِ پدرِ شرایط), من موقعیت میسازم
.
Obey the principles without being bound by them.
به اصول مقید باش, بدون اینکه اجازه دهی دست و پایت را ببندند
.
A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.
خردمند از سوال یک احمق بیشتر می آموزد تا یک احمق از پاسخی خردمندانه