بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

بیان شوک و تعجب در انگلیسی Expressing Shock in English
.
I was shocked to hear…
شوکه شدم از شنیدن...
.
We’re all in complete shock.
ما همه در شوک زیادی هستیم
.
Who could have predicted it?
کی میتونست این رو پیش بینی کنه؟
.
I was stunned by…
من از... حیرت زده بودم
.
The news came as a complete shock.
خبر با شوک زیادی به ما رسید
.
That’s the last thing I expected.
این آخرین چیزی بود که انتظار داشتم
.
You’re kidding!
داری شوخی میکنی!
.
I’d never have guessed.
من هیچوقت این را حدس نزده بودم
.
Oh, my god! Really?
اوه خدای من! واقعا"؟