بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پرکاربردترین عبارتها و اصطلاح ها  در بریتانیایی
.
دقت داشته باشید که در هر عبارت معادل امریکایی اش رو هم گفته ایم
.
Mate
Buddy, Pal, Dude
رفیق/ دوست و ...
.
Anyroad
معادل Anyway امریکایی به معنی به هر حال، ضمنا" و ...
.
 Barmy
دیوانه، crazy, insane
.
Bits ‘n Bobs
چیز میز، خرت و پرت، Stuffs, Things
My mother has a lot of Bits ‘n Bobs around the house
مادرم کلی چز میز دور و بر خونه داره
.
Bob’s your uncle!
There you go!/You’ve got it!
بفرمایید، کاری که میخواهید رو انجام بدید/ راحت باشید و ...
.
Bugger off!
Go away!/Leave me alone!
گم شو، تنهام بگذار
.
Donkey’s Years.
زمان خیلی زیاد، خیلی وقت
I haven’t seen you in ages!
.
Shambolic شمبولیک :D
هرج و مرج/ به هم ریختگی/ دیوانه خانه
.
Tosh
=total bullshit, nonsense, rubbish.
مزخرف/ چرت/ آشغال
.
Blinding
=Awesome
کور کننده/ چیز خیلی خفن و باحال و عالی
.
Fortnight
دو هفته/ 14 روز
.
Car Park
=parking lot / parking garage
I left my car in the car park this morning.