بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

پرسیدن نظر در انگلیسی Asking for Opinions in English
.
What do you think about this problem?
در مورد این مشکل چه فکر میکنید؟
.
What do you think of my new house?
در مورد خانه ی جدید من چه فکر میکنید؟
.
Do you have any thoughts on that?
آیا فکردی در موردش دارید؟
.
How do you feel about that?
در موردش چه حسی دارید؟
.
What is your opinion?
نظرت چیست؟
.
Do you have any idea?
آیا هیچ ایده ایی داری؟
.
Do you have any opinion on this matter?
آیا در این مورد نظری داری؟
.
What’s your view?
دیدگاه ات چیست؟
.
Please tell me your opinion on this subject.
لطفا" نظرت را در مورد این موضوع به من بگو
.
What is your opinion about that?
نظرت در موردش چیست؟
.
Can you give me your thoughts on the report?
میشه نظرت رو در مورد گزارش به من بدهی؟
.
What are your feelings about his behavior?
حس شما در مورد رفتارش چیست؟
.
I’d like to hear your views on this matter.
دوست دارم دیدگاه تو را در مورد این موضوع بشنوم